Meklēšanas rezultāti - 'argumenteta eseja' Meklēšanas rezultāti - 'argumenteta eseja'
№ 62310, Latviešu literatūra, 12 klase
ludzu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā! :)
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Lūdzu, izpildīts, kā prasīts :)

ja nav grūti, nospied paldies :)
Apskaties risinājumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Referāts, anotācija u.t.t atbildes failā.

1.uzdevums.

1. Argumentēta eseja- Radošs teksts par kādu diskutablu, kurā ar spilgtiem piemēriem tiek pierādīta ievadā formulētā tēze, loģiski uzrakstot spriedumu nobeigumā.
2. Referāts- Rakstveida atsauksme, kurā vērtēts kāds mākslas, literatūras vai zinātnisks darbs.
3.
4. Pārspriedums-Domraksts ,kurā secīgi atklātas autora pārdomas par kādu tematu.
5. Recenzija- Publisks ziņojums vai rakstveida teksts, kurā sniegta aplūkotā jautājuma analīze un vērtējums, paužot savu viedokli.
6. Anotācija- Literāra via zinātniska teksta īss raksturojums.
7. Bibliogrāfiskās atsauksmes- Norādes par izmantoto literatūru (citātiem, faktiem) kādā tekstā).
8. Plaģiāts- Cita autora darba vai tā daļas uzdošana par savu.
9. Jaunrades darbs- Subjektīvs , emocionāls, oriģināls teksts, kurā ir mākslinieciski tēli un spilgti izteiksmes līdzekļi.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 63340, Latviešu literatūra, 10 klase
Parspriedumi no interneta neder. Lūdzu, uzrakstiet savas domas. Parspriedums par lugu.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
Argumentēta eseja par Rūdolfa Blaumaņa lugu „Pazudušais dēls”

Rūdolfa Blaumaņa darbi ir vienmēr lasīti. Esejā būs aprakstīti argumenti, kāpēc Blaumaņa luga „Pazudušais dēls” ir aktuāla jebkurā gadsimtā.
Rūdolfs Blaumanis ir nozīmīgs latviešu dramaturgs un prozaiķis. Viņa darbi ir populāri ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs, jo tie bija tulkoti krievu, angļu, vācu un citās valodās. Pēc vairāku viņa darbu motīviem ir tikušas uzņemtas kinofilmas. R. Blaumaņa populārākie darbi ir novele "Nāves ēnā", lugas "Skroderdienas Silmačos" un "Indrāni" un dzejolis "Tālavas taurētājs".
Apskaties risinājumu
<1/1>

Anonmous
Anonmous
Anonmous
Failā!
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 65635, Biznesa ekonomiskie pamati, 12 klase
Ļoti vajag eseju, pašai nav laika.
Izvēlieties vienu no valdības funkcijām un argumentētā esejā aprakstiet, kā Latvijas valdība pilda šo funkciju.
Paldies

Lachuks
Lachuks
Lachuks
10. Izvēlieties vienu no valdības funkcijām un argumentētā esejā aprakstiet, kā Latvijas valdība pilda šo funkciju. (12 punkti)

Valdības funkcija – izglītība

Valdība funkcijas – vispārējie valdības dienesti; aizsardzība; sabiedriskā kārtība un drošība; ekonomiskā darbība; vides aizsardzība; pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana; veselība; atpūta, kultūra un reliģija; izglītība un sociālā aizsardzība. Tuvāk apskatīšu vienu no funkcijām – izglītību.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 68075, Latviešu valoda, 12 klase
palidziet ludzu ar latviešu valodu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
7. pārbaudes darbs latviešu valodā
Mācību gada noslēguma pārbaudes darbs
Temats: Valodas līdzekļu analīze tekstā. Gramatika un leksikoloģija

1. uzdevums. Atbildi uz jautājumu vai izskaidro, minot piemēru! (10 p.)
Nr. p. k.
Jēdziens
Atbilde
1.
Uzraksti piemēru un izskaidro, kas ir stilistiskās figūras?
Sintaktiska figūra, kas rada vai pastiprina teksta izteiksmīgumu jeb ekspresivitāti, piemēram, amafora, epifora, polisindetons, asindetons, paralēlisms.
„tek upīte riņķodama, iet meitiņa dziedādama.”
2.
Kurā no literārās valodas funkcionālajiem stiliem iespējamas visu citu stilu pazīmes? Kāpēc tas ir iespējams?
Publicistiskais valodas stils. Tāpēc, ka to pieieto plašsaziņai un nav toi iespējams ietvert tikai vienā stilā.
3.
Kā atšķiras teikumam līdzīgas sintaktiskas konstrukcijas no gramatiski pilnvērtīga teikuma?
Gramatiski pilnvērtīgs teikums ir plašs un tas ir iskaidrots, t;.i., saprotams. Teikuma līdzīgas sintaktiskas konstrukcijas nepaskaidro konkrēto domu.
4.
Starp kurām salikta teikuma daļām ir sakārtojuma sintaktiskais sakars?
Salikta sakārtota teikuma daļām
5.
Kuras teikuma daļas saliktā teikumā ievada attieksmes vietniekvārdi kas, kurš, kāds?
Palīgteikumu
6.
Uzraksti vārdu, kurā ir pozicionālās skaņu pārmaiņas, un izskaidro tās!
Uzkāpt (z>s)
Troksnenis maina balsīgumu: balsīgie troksneņi nebalsīgo priekšā kļūst balsīgi
7.
Kuri tekstveides elementi ir obligāti argumentētajā esejā?
Saturs atbilsts tematam;
Teikumi, to kopas un kontekstuāli saistījumi veido vienotu veselumu;
Ievēroti kompozīcijas nosacījumi;
Izmantots temata izklāstam un komunikatīvajam uzdevumam piemērots valodas stils;
Ievērots pabeigtības princips.
8.
Izskaidro, kā izpaužas monologs ikdienā!
Kad cilvēks pārdomā savas ideja sun savas ieceres

9.
Kuras vārda sastāvdaļas ir afikss?
Priedēklis jeb prefikss ir afikss, ko pievieno pirms vārda daknes
10.
Kas ir okazionālismi?

Jaundarinājums, kas darināts galvenokārt stilistisku funkciju īstenošanai konkrētā literārā tekstā vai konkrētā runas situācijā, nereti pārkāpjot spēkā esošās vārddarināšanas normas


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Helvens222
Helvens222
Helvens222
...
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 68340, Latviešu valoda, 12 klase
palidziet
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
7. pārbaudes darbs latviešu valodā
Mācību gada noslēguma pārbaudes darbs
Temats: Valodas līdzekļu analīze tekstā. Gramatika un leksikoloģija

1. uzdevums. Atbildi uz jautājumu vai izskaidro, minot piemēru! (10 p.)
Nr. p. k.
Jēdziens
Atbilde
1.
Uzraksti piemēru un izskaidro, kas ir stilistiskās figūras?
Sintaktiska konstrukcija (vai cits sintagmatisks izteiksmes līdzeklis), kas rada vai pastiprina teksta izteiksmīgumu jeb ekspresivitāti
Piemērs: Anafora
2.
Kurā no literārās valodas funkcionālajiem stiliem iespējamas visu citu stilu pazīmes? Kāpēc tas ir iespējams?
Daiļliteratūras stils
3.
Kā atšķiras teikumam līdzīgas sintaktiskas konstrukcijas no gramatiski pilnvērtīga teikuma?


4.
Starp kurām salikta teikuma daļām ir sakārtojuma sintaktiskais sakars?
Starp neatkarīgām teikuma daļām
5.
Kuras teikuma daļas saliktā teikumā ievada attieksmes vietniekvārdi kas, kurš, kāds?
Palīgteikums
6.
Uzraksti vārdu, kurā ir pozicionālās skaņu pārmaiņas, un izskaidro tās!
pats (tsc)
Divi līdzskaņi, atrodoties vienā zilbē, saplūst vienā skaņā
7.
Kuri tekstveides elementi ir obligāti argumentētajā esejā?


8.
Izskaidro, kā izpaužas monologs ikdienā!


9.
Kuras vārda sastāvdaļas ir afikss?

Priedēkļi un piedēkļi.
10.
Kas ir okazionālismi?

Okazionālisms ir jaundarinājums, kas darināts galvenokārt stilistisku funkciju īstenošanai konkrētā literārā tekstā vai konkrētā runas situācijā, nereti pārkāpjot spēkā esošās vārddarināšanas normas.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

ShamanCat
ShamanCat
ShamanCat
Veiksmi! ^^
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 70101, Politika un tiesības, 12 klase
Politika
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Mērķis politikā neattaisno...

Argumentētās esejas vērtēšanas kritēriji

Argumentētā eseja sastāv no trīs daļām: ievada, iztirzājuma un nobeiguma.
Ievadā, pamatojoties uz tematā iekļautajām problēmām, skolēns izvirza hipotēzi vai formulē galvenos jautājumus un argumentu darbības jomu un secību. Tas ir īss konkrēti noformulēts apgalvojums.
Iztirzājumā (galvenajā daļā) skolēns loģiski attīsta galvenās idejas, izvirza savus argumentus (vispārīgus patiesus apgalvojumus, spriedumus, kas apliecina skolēna izvirzīto hipotēzi) un pierāda katru argumentu, izmantojot tematam būtiskus faktus un jēdzienus. Parasti izmanto trīs argumentus un to pierādījumus.
Nobeigumā skolēns uzraksta kopsavilkumu un izdara secinājumus, kas ir atbilstoši tekstam. Skolēnam jādod atbilde par temata problēmu un ievadā izvirzīto hipotēzi.
Argumentētās esejas apjoms ir viena A4 lapa (aptuveni 200-350 vārdi). Skolēnam katra esejas daļa (ievads, iztirzājums, nobeigums) jāsāk jaunā rindkopā. Daļu proporcijām attiecīgi vajadzētu būt šādām: 1/5, 3/5, 1/5.
Darba rakstīšanā jāievēro pareizrakstības (ortogrāfijas, interpunkcijas) un stila prasības.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 70412, Latviešu valoda, 7 klase
Ludzu palidziet uzrakstit eseju. Pielikuma ir tabula.
ESEJA 7.klasē
UZRAKSTIET ESEJU, AIZPILDOT TABULU.
Izvēlieties vienu no esejas tematiem ,,CILVĒKAM VAJAG SUNI”, ,,DZĪVNIEKU PASAULĒ – VAI CILVĒKS SPĒJ TO
IZPRAST”, ,,GRĀMATAS PAR DZĪVNIEKIEM – INTERESANTA LASĀMVIELA”
Vēlreiz pārskatiet teoriju par esejas rakstīšanu!
Argumentētā eseja ir rakstveida radošs darbs, kurā, precīzi ievērojot teksta uzbūvi, argumentēti pamatots savs viedoklis par izvēlēto
tematu un pierādīta izvirzītā tēze.
Argumentētajai esejai ir stingri noteikta uzbūve.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
argumentētā eseja - tabula
Dzīvnieku pasaulē – vai cilvēks spēj to izprast?

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

MK
MK
MK
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 2/2 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV