Meklēšanas rezultāti - 'k��mija 12 klase' Meklēšanas rezultāti - 'k��mija 12 klase'
№ 58029, Latviešu valoda, 10 klase
lietiskie raksti
Apskaties uzdevumu
<1/3>

žirka
žirka
žirka
Pārbaudes darbs latviešu valodā 10. klasei
Lietišķie raksti
1. uzdevums. Atrodiet skaidrojumam atbilstošu lietišķo rakstu! ( 15 punkti)
Nr.
p. k. Atbilst.
burts Apgalvojums Izvēles
variants Darījumraksta jeb lietišķā raksta
nosaukums
1. J Publicēta saruna ar kādu personu. A Apsveikums
2. D Īss paziņojums, kura uzdevums ir konkrēti un skaidri pavēstīt par kādu praktisku vajadzību . B Vēstule
3. I Kādas personas dzīvesvietas precīza norāde uz aploksnes, rakstot privātu vēstuli.
C Autobiogrāfija

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 58031, Latviešu valoda, 10 klase
paliiga!
Apskaties uzdevumu
<1/2>

žirka
žirka
žirka
Mācību gada noslēguma pārbaudes darbs latviešu valodā 10. klasei
Valodas kultūras jautājumi. II daļa
1. uzdevums. Skaidrojiet gramatikas jēdzienus! (6 punkti )
Nr. p.k. Jēdziens Jēdziena skaidrojums
1. Ortogrāfija jeb pareizrakstība ir valodas noteikumu sistēma, kas nosaka runas vienveidīgu atveidi rakstos.
2. Fonētika ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka runas skaņas.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 58148, Latviešu valoda, 10 klase
palīdziet
Apskaties uzdevumu
<1/3>

linux
linux
linux
Pārbaudes darbs latviešu valodā 10. klasei
Lietišķie raksti
1. uzdevums. Atrodiet skaidrojumam atbilstošu lietišķo rakstu! ( 15 punkti)
1.
k
Publicēta saruna ar kādu personu.
A
Apsveikums
2.
j
Īss paziņojums, kura uzdevums ir konkrēti un skaidri pavēstīt par kādu praktisku vajadzību .
B
Vēstule
3.
i
Kādas personas dzīvesvietas precīza norāde uz aploksnes, rakstot privātu vēstuli.

C
Autobiogrāfija
4.
g
Publisks priekšlasījums, kas satur noteiktu faktu, priekšlikumu u.c. izklāstu, atklājot autora attieksmi par doto jautājumu.

D
Reklāma
5.
h
Dokuments, ko iesniedz iestādei vai amatpersonai ar lūgumu izskatīt kādu jautājumu.

E
Īsziņa

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>

žirka
žirka
žirka
Pārbaudes darbs latviešu valodā 10. klasei
Lietišķie raksti
1. uzdevums. Atrodiet skaidrojumam atbilstošu lietišķo rakstu! ( 15 punkti)
1.
J
Publicēta saruna ar kādu personu.
A
Apsveikums
2.
D
Īss paziņojums, kura uzdevums ir konkrēti un skaidri pavēstīt par kādu praktisku vajadzību .
B
Vēstule
3.
I
Kādas personas dzīvesvietas precīza norāde uz aploksnes, rakstot privātu vēstuli.

C
Autobiogrāfija
4.
M
Publisks priekšlasījums, kas satur noteiktu faktu, priekšlikumu u.c. izklāstu, atklājot autora attieksmi par doto jautājumu.

D
Reklāma

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 58233, Latviešu valoda, 10 klase
Palīdziet
Apskaties uzdevumu
<1/3>

kendza
kendza
kendza
Pārbaudes darbs latviešu valodā 10. klasei.
Lietišķie raksti. II daļa

1. uzdevums. Nosakiet un pamatojiet, kuri no tekstu fragmentiem ir argumentētā eseja, intervija, anketa, zinātniski pētnieciskais darbs! ( 10 punkti)

Nr. p.k. Teksts Pamatojums, pazīmes
1. Tautas deju kolektīvos puišu ir krietni vairāk nekā moderno deju studijās, pulciņos. Kāpēc? Tautas deju kolektīvi dejošanai ir labs sākums, labs pamats. Tas iedod kaut ko būtisku, konkrētu dejas kustības izjūtu. Mūsu moderno deju skolā noteikti neapiesim arī tautas deju, nebūs tikai un vienīgi modernais virziens. Modernais ir nākamais solis pēc tautas dejas, nedaudz sarežģītāks, varbūt tāpēc puišu nav tik daudz.
(Pēc preses materiāliem.) Argumentēta eseja, jo ir arguments - loģisks pierādījums,pamatojums, ka arī tēze – atzinums, kurā patiesību pierāda.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>

žirka
žirka
žirka
Pārbaudes darbs latviešu valodā 10. klasei.
Lietišķie raksti. II daļa

1. uzdevums. Nosakiet un pamatojiet, kuri no tekstu fragmentiem ir argumentētā eseja, intervija, anketa, zinātniski pētnieciskais darbs! ( 10 punkti)

Nr. p.k. Teksts Pamatojums, pazīmes
1. Tautas deju kolektīvos puišu ir krietni vairāk nekā moderno deju studijās, pulciņos. Kāpēc? Tautas deju kolektīvi dejošanai ir labs sākums, labs pamats. Tas iedod kaut ko būtisku, konkrētu dejas kustības izjūtu. Mūsu moderno deju skolā noteikti neapiesim arī tautas deju, nebūs tikai un vienīgi modernais virziens. Modernais ir nākamais solis pēc tautas dejas, nedaudz sarežģītāks, varbūt tāpēc puišu nav tik daudz.
(Pēc preses materiāliem.) Zinātniski pētnieciskais darbs-Šajā tekstā ir gan ievads,gan mērķis,kā arī hipotēze un secinājumi.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 61009, Fizika, 10 klase
Ieskaite fizikā 10. klasei
Apskaties uzdevumu
<1/5>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Nedaudz.

Nobeiguma darbsfizikā 10. klasei
Darba izpildes laiks 80 minūtes

1. Uzdevums (10 punkti).
Vai apgalvojums ir patiess? Apvelc aplīti vārdam “Jā” vai “Nē”!
N.p.k. Apgalvojums Jā Nē
1. Ātrums ir skalārs lielums. x
2. Ja pa horizontālu virsmu ar horizontālu vilcējspēku vienmērīgi pārvieto kasti, tad vilcējspēka modulis ir lielāks nekā berzes spēka modulis.
x
3. Jo lielāka ir ragavu masa, jo lielāks berzes spēks rodas, ragavas velkot. x
4. Divu dažādas masas ķermeņu mijiedarbībā lielākas masas ķermenis iegūst lielāku paātrinājumu. x
5. Divu dažādas masas ķermeņu mijiedarbībā lielākas masas ķermenis iegūst lielāku paātrinājumu x
6. Ja mehānisma lietderības koeficients ir 80%, tad lietderīgais darbs ir 20% no visa padarītā darba. x
7. Vertikāli augšup izsviestas lodītes pacelšanās laiks ir tikpat liels, cik nokrišanas laiks, ja neņem vērā gaisa pretestību. x
8. Jaudas mērvienība ir džouls. x
9. Uzspiestas svārstības ir nerimstošas. x
10. Svārstību amplitūda ir maksimālā novirze no līdzsvara stāvokļa. x


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/5>
№ 61304, Latviešu valoda, 12 klase
Lūdzu palīdziet.
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā :)
Apskaties risinājumu
<1/3>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Lūdzu risinājums !
Apskaties risinājumu
<1/3>

lestataa
lestataa
lestataa
novērtēts uz 7

Pārbaudes darbs latviešu valodā 12. klasei
„ Morfoloģija un dažādu vārdšķiru lietojums ”

Nr.
p.k. Apgalvojums Jā / nē Labojums /
paskaidrojums
1. Latviešu valodā ir 10 vārdšķiras. Jā Lietvārds jeb substantīvs, īpašības vārds jeb adjektīvs, skaitļa vārds jeb numerālis, vietniekvārds jeb pronomens, darbības vārds jeb verbs, apstākļa vārds jeb adverbs, prievārds jeb prepozīcija, saiklis jeb konjunkcija, partikula, izsauksmes vārds jeb interjekcija.
2. Visas partikulas teikumā jāatdala ar komatu. Nē Partikulas ar komatiem no pārējās teikuma daļas neatdala.
3. Izsauksmes vārdi nav palīgvārdi. Jā Izsauksmes vārdi nav ne patstāvīgi vārdi, ne palīgvārdi.
4. Vārdi satikšanās, apņemšanās, cenšanās ir lietvārdi. Jā Dotie vārdi ir atgriezeniskie lietvārdi.
5. Darbības vārdi iet, būt, dot neietilpst nevienā konjugācijā. Jā Dotie vārdi ir nekārtnie darbības vārdi.
6. Vārdi pie, uz, jo, no ir prievārdi. Nē Vārds „jo” nav prievārds. Atkarībā no konteksta var būt gan saiklis, gan partikula.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/4>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 61338, Latviešu valoda, 11 klase
Morfoloģija
Apskaties uzdevumu
<1/2>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
1.pārbaudes darbs latviešu valodā Morfoloģija
Apskaties risinājumu
<1/2>

linux
linux
linux
1. pārbaudes darbs latviešu valodā 11. klasei
Morfoloģija. Patstāvīgie vārdi

1. uzdevums. Aizpildiet testu! ( 10 punkti – par katru pareizu apgalvojumu 0,5 punkti)

Nr.
p.k. Apgalvojums Jā Nē
1. Latviešu valodā ir 10 vārdšķiras.
2. Visas partikulas teikumā jāatdala ar komatu.
3. Izsauksmes vārdi nav palīgvārdi.
4. Vārdi satikšanās, apņemšanās, cenšanās ir lietvārdi.
5. Darbības vārdi iet, būt, dot neietilpst nevienā konjugācijā.
6. Vārdi apzinīgs, drošs, ejošs, domājošs ir īpašības vārdi.
7. Apstākļa vārdi ir patstāvīgi, bet nelokāmi vārdi.
8. Vārdi uz redzēšanos, paldies, labvakar ir partikulas.
9. Celms ir vārda daļa, kurā ietilpst pēdējais piedēklis un galotne.
10. Vārdi tirdzniecība, lokomatīve, rasols uzrakstīti pareizi.
11. Teikumā Man vakariņām jānopērk maizi, pienu, cukuru un sviestu. Visi vārdi lietoti vajadzīgajā locījumā.
12. Vārdi suns, pērkons, mēness, ūdens, rudens ir 1. deklinācijas lietvārdi.
13. Vārdi še, te, divtik, ļoti, rīt ir apstākļa vārdi.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā! :)
Apskaties risinājumu
<1/2>

lestataa
lestataa
lestataa
atbildes uz 3 uzdevumus
Apskaties risinājumu
<1/4>
№ 61369, Latviešu valoda, 12 klase
Lūdzu palīdziet.
Apskaties uzdevumu
<1/3>

linux
linux
linux
faila mazliet
Apskaties risinājumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā :)
Apskaties risinājumu
<1/2>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Lūdzu.
Izmantotas latviešu valodas definīcijas un likumi
Ieskaite latviešu valodā 12. klasei
“Leksikoloģija
1. uzdevums. Izpildiet testu ! (13 p.)
Nr.
p.k. Apgalvojums P. N.
1. Sinonīmi ir vārdi tikai ar vienādu nozīmi. x
2. Vārdi dažāds un savāds ir sinonīmi. x
3. Vārdi riet, smilkstēt, vaukšķēt un aurot nav sinonīmi. x
4. Vārdi ar vienādu skanējumu, bet dažādu nozīmi ir homonīmi. x
5. Vārdi varavīksne un dardedze ir sinonīmi. x
5. Vārdi domāt un prātot nav sinonīmi. x
7. Vārdi ar pretēju nozīmi ir homonīmi. x
8. Vārdam sakne ir vismaz 3 leksiskās nozīmes. x
9. Vienādi rakstāmi, bet dažādi izrunājami vārdi ir homofoni. x
10. Vecvārdi ir vārdi, ko agrāk lietoja bieži, bet mūsdienās lieto reti vai nemaz. x
11. Vārdi kamieļi un kamieši nav sinonīmi. x
12. Vecvārdi, kuri saistīti ar vēstures jēdzieniem, ir historismi, tiem nav sinonīmu mūsdienu valodās. x
13. Arhaismi ir novecojuši vārdi, mūsdienu valodā tiem atbilst biežāk lietoti vārdi. x


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 61662, Latviešu valoda, 12 klase
uzdevumi № 2, 5, 7
Pārbaudes darbs latviešu valodā 12. klasei „Leksikoloģija .Stilistika”
Heelllpp ludzu
Apskaties uzdevumu
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs latviešu valodā 12. klasei „Leksikoloģija .Stilistika”
1. uzdevums.Izpildiet testu - blakus citātam ierakstot atbilstošo burtu, kas norāda kura leksikas slāņa vai grupas vārdi teikumos atrodami. Atbilstošos vārdus pasvītrojiet! ( 10 punkti – pareizu vārdu pasvītrošana – 1p., pareiza vārda piederības noteikšana – 1p. )

Nr.
p.k. Izvēlētais burts Citāts Leksikas slānis vai grupa Burts, kuru izvēlas
1. B Rīts visu krāsoja sarkanīgos, sārtos un rožainos toņos, sarkans bija arī Elizabetes mētelis.
/R. Ezera./ vecvārdi A
2. E Mēs maza cilts,
Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba. / Rainis./ sinonīmi B
3. F Šāds jautājums viņu tērpināt tērpināja. Varbūt viņa atjēgšanās nākusi par vēlu? / I. Leimane./ sarunvalodas vārds C
4. A Var bez skolas tāfeles
Pa šo dzīvi zeperēt. / O. Vācietis./ profesionālismi D
5. I Lai ilgi katru mūs soli
Vēl sadzird vecā parka soli. / I. Auziņš./ antonīmi E
6. C Te tikai ķeizaram žēlastības grāmata laižama.
/R. Blaumanis./ okazionālisms F
7. D Uvertīru Dagmāra tikpat kā nedzirdēja. Domāja.
/ G. Repše./ apvidvārdi G


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 61734, Fizika, 11 klase
ludzu help? uzd faila
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs fizikā 11. klasei
ELEKTRISKĀ STRĀVA
1. variants

1. uzdevums (12 punkti)
Elektriskā ķēde sastāv no strāvas avota, slēdža, spuldzītes, ampērmetra, voltmetra un vadiem.


a) Parādi, kā elektriskajās shēmās apzīmē šādus elektriskās ķēdes elementus!
Strāvas avots

Ampērmetrs


b) Uzzīmē slēguma shēmu, norādot arī ampērmetram, voltmetram un strāvas avotam „+” un „–” spailes!
c) Nosaki iedaļas vērtību ampērmetram! Iedaļas vērtība 0,2 A
d) Nosaki iedaļas vērtību voltmetram! Iedaļas vērtība 0,5 V
e) Nolasi strāvas stiprumu ķēdē! I = 0,8 A
f) Nolasi spriegumu uz strāvas avota spailēm! U = 4,0 V
g) Aprēķini spuldzītes pretestību! R = U/I=4/0,8=5 Ω
h) Aprēķini strāvas avota EDS, ja tā iekšējā pretestība ir 0,625 Ω!

ε= I*(R+r)=0,8*(5+0,625)=0,8*5,625=4,5
i) Uzraksti, kādi ir ampērmetra un voltmetra rādījumi, ja slēdzi izslēdz!
j) Cik lielu īsslēguma strāvu var iegūt no ķēdē izmantotā strāvas avota? Vai šādu strāvas stiprumu ar ķēdē izmantoto ampērmetru var izmērīt? Atbildi pamato!
k) Uzraksti, kas notiks ar bateriju ilgstoša īsslēguma gadījumā! Kādi riska faktori jāievēro?


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
|< << 2/6 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV