Meklēšanas rezultāti - 'literatura 9 klase' Meklēšanas rezultāti - 'literatura 9 klase'
№ 51153, Latviešu valoda, 9 klase
1.uzd. VEIDOJIET ANTONīMU PāRUS!
Rūpīgi, krist, smieties, iekšpuse, drošsirdīgs, pilns.
2.uzd. VEIDOJIET SEšUS SALIKTUS SAKāRTOTUS TEIKUMUS Tā, LAI KATRā BūTU 1.UZDEVUMā IZVEIDOTAIS ANTONīMU PāRIS!

galerts123
galerts123
galerts123
1.
Rūpīgi-nekārtīgi, pavirši
Krist-Stāvēt
Smieties-Raudāt, Bēdāt
Iekšpuse-Ārpuse
Drošsirdīgs-bailīgs
Pilns-Tukšs

2.
Māra rūpīgi pilda literatūras mājasdarbus, bet Aigars tos pilda pavirši.
Laima krīt lejā no kalna, un Daiga stāv un brīnās.
Jēkabs smejas par Ivo, bet klasesbiedrs raud.
Skolas iekšpusē atrodas dārziņš, kurā aug rudens ziedi, bet ārpuse skolai ir n nekārtīga, netīra un piemēslota.
Anna ir drošsirdīga,taču Ieva ir bailīga.

chocolate
chocolate
chocolate
Rūpīgi - nevīžīgi.
krist-celties
smieties- raudāt
iekšpuse -ārpuse
drošsirdīgs -gļēvulis
pilns - tukšs


Anna ir ļoti rūpīga, bet Betija nevīžīga.
Dzīvē gadās krist, tomēr ir jāceļas.
Brālis smējās, bet māsa raudāja.
Ārpusē viss ir sasalis sniegā, bet iekšpusē patīkami kuras krāns.
Drošsirdīgasi lauva nebistas ne no kā, taču trusis ir gļēvulis.
Māra dzēriena grūze ir pilna, bet Ingusa gandrīz tukša.

cittrons
cittrons
cittrons
1.uzd
Rūpīgi- Nekārtīgi
Krist- nekrist
smieties-raudāt
iekšpuse-ārpuse
drošsirdīgs-vājš
pilns-tukšs
2.uzd
1.Jānis zīme rūpīgi, Juris nekārtīgi.
2.kaķis nokrita no trepem, bet suns nenokrita.
3.bērni smejas par klauniem, tādēļ klauni nesmejas
4. Džemperi vai vilkt no iekšpuse un ārpuses
6. Mans trauks ir tukšs, bet Pēterīsa pilns trauks

studente
studente
studente
1.Nevērīgi,celties,raudāt,ārpuse,gļēvs,tukšs.2.Pie pilna galda draugu daudz,pie tukša-nav neviena!Labāk lai Tavs vīrietis ir drošsirdīgs kā lauva,bet ne gļēvs un bailīgs kā trusis alā!Klīst nostāsti,ka piramīdu iekšpusē ikviens ienācējs tiekot nolādēts,kamēr ārpusē ierodas tūristu tūkstoši.Varat smieties,varat raudāt,12.klases absolventi,bet vidusskola jums būs jāpabeidz tikai ar sekmīgām atzīmēm!Nevar visu laiku krist,ir jāprot arī celties un doties tālāk!Bebri savus aizsprostus būvē ļoti rūpīgi,neatstājot nevērīgi aizmirstu nevienu koku,kuru varētu likt lietā.

loo_ra
loo_ra
loo_ra
Rūpīgi-nevīžīgi.Krist-celties.Smieties-raudāt.Iekšpuse-ārpuse.Drošsirdīgs-gļēvs.Pilns-tukšs.
№ 57374, Latviešu literatūra, 10 klase
Paldies!
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Vai kultūra ietekmē sabiedrību? Jā/ nē – kāpēc?
Jā, tā māca dažādas morāles sistēmas un mākslas vēsturi un būtību. Sniedz jaunu informāciju un izglīto jebkuru cilvēku.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Centos :)
PĀRBAUDES DARBS LITERATŪRĀ 10.klasei
Latviešu literatūras sākotne.
1.uzdevums . Aizpildi doto tabulu! ( 8 p.)

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 57705, Latviešu literatūra, 10 klase
Lūdzu palīdziet !Steidzami!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs literatūrā 10. klasei
Vecfranču eposs „Dziesma par Rolandu”

1. uzdevums (3 p.)
Kas ir bruņniecība, kas tai raksturīgs, kas lika bruņniecības literatūras pamatus?
Bruņniecība – viduslaiku simbols.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 57939, Literatūra, 11 klase
Help! Steidzami, rīt vajag gatavu. Nav ne mazākas poņas!
Apskaties uzdevumu
<1/2>

žirka
žirka
žirka
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

______. klases skol________

kontroldarbs literatūrā
dzejas darba analīze

datums__________________________________________
1. uzdevums. Atrodi katram izceltajam izteiksmes līdzeklim vai figūrai atbilstošo nosaukumu un ieraksti tabulā! Skati paraugu!(12 punkti)
Nr. Atbilde Dzejas fragments Izteiksmes līdzeklis Izteiksmes līdzekļa nosaukums
Paraugs E Svētdien panācu uz ceļa
Meiteni ar kallu ziediem.
Acis zilas, zilas, zilas,
Kur tu augi, Margarita? /I.Ziedonis/ A salīdzinājums
1. C Alvidus ar torni izstaigāja mežus- nomīdīja plakanus, pārpeldēja ezerus un mainīja upēm gultni. /J.Einfelds/ B epitets

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 57947, Literatūra, 10 klase
Palīdziet
Apskaties uzdevumu
<1/2>

žirka
žirka
žirka
Vārds uzvārds ...........................................
Pārbaudes darbs literatūrā 10. klasei
Rūdolfa Blaumaņa noveles

1. uzdevums. Salīdziniet R. Blaumaņa 3 noveles (1 izvēlieties paši )! ( 30 punkti )
Salīdzināšanas
elementi „ Salna pavasarī ” „ Laimes klēpī ”

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 58087, Literatūra, 10 klase
kas ir lasitajs?
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Kas ir lasītājs? ”
Uzdevumi pēc H. Heses un Z. Skujiņa tekstu izlasīšanas
( Literatūra 10.klasei. – R.: RaKa, 1999, 22.-25.lpp. )

2. uzdevums. Atbildiet uz jautājumiem!
• Vai visas dzīves laikā cilvēka – lasītāja tips paliek nemainīgs?
Visas dzīves laikā lasītāja tips ir mainīgs, jo cilvēka personība laika gaitā arī mēdz mainīties –mainās uzskati domāšana, cilvēks kļūst nopietnāks.
• Vai grāmatas satura, problēmu izpratne visiem lasītājiem ir viena? Kāpēc?
Grāmatas satura izpratne katram ir atšķirīga , jo mēs katrs esam atšķirīgi –katrs domājam savdāk.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 58089, Literatūra, 10 klase
literara pasaka
Apskaties uzdevumu
<1/2>

net777
net777
net777
Pārbaudes darbs literatūrā 10. klasei
Literārā pasaka.

1. uzdevums. Turpiniet iesākto teikumu, izsvītrojot lieko vai papildinot to, lai veidotos loģiska, pareiza atbilde! ( 4 punkti)

• ( 1 p.) Literārā pasaka ir lirikas, epikas, dramaturģijas žanrs. - Žanrs, kas paver neierobežotas iespējas īstenību pārveidojošai spēlei, saglabājot un akcentējot tās dziļākās likumsakarības.
• ( 3 p.) Literārajai pasakai ir raksturīgi, ka ( turpiniet, nosaucot 3 pazīmes!) .
1. tas ir neliels prozas darbs, kam pamatā fantastiska rakstura izdoma. Te viss tīši radīts kā dzīvē neiespējams brīnums;
2. pasakās darbojas izdomātas būtnes, cilvēkiem tiek piedēvētas pārdabiskas spējas;
3. pasaka ir konkrēta rakstnieka prozas sacerējums, kas stāsta par izdomātiem, bieži vien neiespējamiem notikumiem.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 58103, Literatūra, 10 klase
cilveks un laiks antikaja pasaule
Apskaties uzdevumu
<1/2>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Pārbaudes darbs literatūrā 10. klasei
Antīkā literatūra

1. uzdevums. Atbildiet uz jautājumiem! ( 6 punkti )
• (3 punkti) Skaidrojiet, ko Jūs saprotat ar jēdzienu ‘antīkā literatūra” !
Ar šo jēdzienu es saprotu antīku –aizvēsturisku , senu literatūru. Tā ir literatūra kāda bija kādreiz un kāda nav tagad.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 58240, Literatūra, 10 klase
nosleguma darbs
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Mācību gada noslēguma pārbaudes darbs
literatūrā 10. klasei

1. uzdevums. Papildiniet iesākto shēmu, minot arī 8 literatūras žanrus! ( 3 punkti – par veidiem + 4 punkti – 0,5 p. par katru nosaukto literatūras žanru)
Literatūras veidi

Epika jeb proza Lirika jeb dzeja Drāma jeb dramaturģija
*stāsts *oda *traģēdija
*miniatūra *tanka *komēdija
*novele *haika *drāma

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>

žirka
žirka
žirka
Mācību gada noslēguma pārbaudes darbs
literatūrā 10. klasei

1. uzdevums. Papildiniet iesākto shēmu, minot arī 8 literatūras žanrus! ( 3 punkti – par veidiem + 4 punkti – 0,5 p. par katru nosaukto literatūras žanru)
Literatūras veidi
(Drama jeb dramaturģija)
(Epika jeb proza)
drāma pasaka,anekdote,teika

Traģēdija,
Komēdija. (Lirika jeb dzeja)

Oda,himna,elēģija

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 58391, Latviešu literatūra, 11 klase
Palīdzat izpildīt pāris uzdevumus literatūrā.
Parādā nepalikšu! ;)
Apskaties uzdevumu
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
11. klase 2. ieskaite – LITERATŪRA /
Vārds Uzvārds klase
Tēma – REĀLISMA LITERATŪRA. MODERNISMA LITERATŪRA
1.uzdevums.(5 punkti)
Atbildiet uz jautājumiem!

1.1.Nosauciet reālisma galvenās iezīmes!

1.2.Kādu autoru darbos ir reālisma iezīmes latviešu literatūrā? Papildiniet iesāktos teikumus!
Latviešu literatūras reālisma sākumi rodami prozas daiļradē, tad .................... stāstos, bet kā virziens tas izveidojās tikai 19.gs. 90.gados, kad Jaunās strāvas laikā tika izvirzīta prasība pēc sociālās dzīves patiesības atveidojuma literatūrā.
Pirmie latviešu reālisti – Teodors Zeiferts, Reinis un Matīss Kaudzītes, Jēkabs Apsītis. Reinis Kaudzīte tiek dēvēts par spilgtu psiholoģisko reālistu, bet ............................................– par ievērojamāko sociālā reālisma pārstāvi.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/4>
|< << 2/14 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV