Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 70711, Politika un tiesības, 12 klase
Politika
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
IESKAITE POLITIKĀ UN TIESĪBĀS
TIESĪBU JOMAS
1.uzdevums
Savieno jēdzienu ar atbilstošo skaidrojumu! (9 p)

A
Likums
b
Krimināltiesību princips, ka nevienu nevar atzīt par vainīgu nozieguma izdarīšanā un sodīt, kamēr viņa vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā un atzīta par spēkā stājušos ar tiesas spriedumu.
B
Nevainīguma prezumpcija
i

Sabiedrības uzskati, par to, kas ir likumīgs
C
Jurisprudence
d
Apzīmē ikvienam cilvēkam piemītošas visaptverošas tiesības, kas nav atkarīgas no jurisdikcijas un vai citiem faktoriem.
D
Cilvēktiesības
h
Publisko tiesību nozare, kas aptver visnopietnākos pārkāpumus.
E
Kodekss
c
Tiesību zināšana latīņu valodā. Zinātne par likumiem un tiesībām.
F
Autortiesības

a
Valsts funkcijas regulējošās tiesības.
G
Administratīvās tiesības

f
Autora personisko nemantisko un mantisko tiesību kopums uz paša radītu intelektuālo darbu tā materiālajā formā.
H
Krimināltiesības
e
Likumu kārtojums likumu krājumos pa nozarēm.

I
Leģitimitāte
g
Rakstiska publiska rīcības norma, kas ir spēkā noteiktā politiskā kopienā.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70803, Politika un tiesības, 12 klase
1.uzd. Ar cipariem norādi, kādā kārtībā viens otram pakļaujas minētie likumdošanas akti! Augstāko aktu apzīmē ar ciparu 1.
a.Pašvaldību saistošie noteikumi.
b. Starptautiskās konvencijas.
c. Valsts pieņemtie likumi.
2.uzd. Izvērtē apgalvojumus un paskaidro savu vērtējumu!
a. Darba devējs drīkst papildināt darba līgumu ar noteikumiem,kuri nav paredzēti likumos.
Pareizi/Nepareizi.=Paskaidrojums.
b.Krimanāli sodīt var tikai tos cilvēmus,kuri paši ar savām rokām veikuši kādu nodarījumu.
Pareizi/Neparezi.=Paskaidrojums.
c. Slēdzot līgumu,cilvēkam jābūt tikai rīcībspējai.
Pareizi/Neparezi.=Paskaidro

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70803, Politika un tiesības, 12 klase

1. uzd.
1-b, 2-c, 3-a

2. uzd.
a) nepareizi-nedrīkst papildināt darba līgumu ar punktiem, kas nav iekļauti valsts likumdošanā
b) nepareizi - krimināli var soīt arī tos, kuri ir pasūtījuši, lai tiktu veikts krimināls noziegums
c) pareizi
№ 70990, Politika un tiesības, 12 klase
Sociālās grupas un to intereses politikā. Naudas nozīme politiskajās aktivitātēs.
1.Izskaidro, kādā veidā darba ņēmēji un darba devēji ir sociālie konkurenti!
2.Nosauc un raksturo trīs funkcijas, kuras sabiedrībā pilda arodbiedrības!
3.Nosauc parādības, kuras vieno nāciju!
4.Izskaidro, kas ir privātais sektors!
5.Izskaidro, kā Latvijas valsts veido monetāro politiku!
6.Kas ir nodoklis? Nosauc vizmaz četrus nodokļus!
7.Parādi shēmā,kas notiek ar budžeta projektu,pirms tas nonāk Saeimā!
8.Uzraksti savus ierosinājumus, kā valstij būtu pareizi jāorganizē publiskā un privātā partnerība!paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70990, Politika un tiesības, 12 klase
Apskaties risinājumu
<1/1>

žirka
žirka
žirka
uzspied paldies
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70991, Politika un tiesības, 12 klase
Sociālās grupas un to intereses politikā. Naudas nozīme politiskajās aktivitātēs.
1. Uzd. Atrodi un apvelc trīs parādības, kas ietilpst sabiedriskajā labumā!
1.Privāta banka, kas pieder akciju sabiedrībai.
2.Kapitāldaļas valsta uzņēmumos.
3.Privāta veikala pakalpojumi.
4.Valsts pakalpojumi.
5.Privātpersonām piederoši zelta krājumi.
6.Kultūras vērtības.
2.Uzd. Atšifrē šos Eiropas Savienības fondu nosaukumus un norādi, kādiem nolūkiem šo naudu drīkst izmantot!
a. ERAF-
b.ESF-
3.Uzd. Izskaidro jēdzienus!
a.Pamatbudžets
b.Budžeta pārpalikums
c.Valsts parāds

MaD
MaD
MaD
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

♪Djia♪
♪Djia♪
♪Djia♪
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70991, Politika un tiesības, 12 klase
Apskaties risinājumu
<1/1>

žirka
žirka
žirka
2.uzdevums
ERAF ir Eiropas Reģionālās attīstības fonds, kas izveidots 1957.gadā. Fonds sniedz palīdzību mazāk attīstītajiem Eiropas reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz biznesa vides sakārtošanu un publiskās infrastruktūras uzlabošanu.
ESF ir ES galvenais nodarbinātības un sociālās iekļautības veicināšanas instruments, kas palīdz iedzīvotājiem dabūt darbu (vai labāku darbu), sabiedrībā integrēt nelabvēlīgā situācijā esošus cilvēkus un gādāt, lai visiem sabiedrības locekļiem būtu līdzīgākas iespējas dzīvē.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Briljantu uzdevums (100+40 punktu par risinājumu) № 71024, Politika un tiesības, 12 klase
Izveidot Prezentāciju Par Savu Partiju.

Kur jāiekļauj tās logo, programma. Utt.


paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 71024, Politika un tiesības, 12 klase

Tā kā šeit nevar pievienot MS Powerpiont prezentāciju, pievienoju Tev MS Word formātā vispārīgo ideju, jo pievienojot prezentācijas PrintScreen arī saka, ka fails par lielu.
Ja ir nepieciešama prezentācija MS Powerpoint veidā - atsūti savu e - pastu un es Tev nosūtīšu :)

Partija – Visu Tautai
Patijas sauklis – „Tauta piekšā, mēs aizmugurē”


2. slaids
PARTIJAS LOGO

Ikvienam tautietiem ir savas domas,
ieceres un idejas – mēs tās
realizējam!

3. slaids
PARTIJAS IDEJA
Partija tiek izveidota 2018. gada 25. aprīlī ar mērķi palīdzēt tautai.

Ir ideja manai tautai,
Ir ideja arīdzan man.
Ir ideja abiem mums kopā,
Kas jaīsteno nu mums.


4. slaids
PARTIJAS DARBĪBA
TAUTADOMAS, IECERES,
MISIJAS, VĪZIJAS

KOPĪGS MĒRĶIS
LABĀKAI LATVIJAI


TAUTAS VĒLMJU
REALIZĒŠANA

...
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 71033, Politika un tiesības, 12 klase
POLITIKA
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
12. klase
IESKAITE POLITIKĀ UN TIESĪBĀS - aprīlis
Sociālās grupas un to intereses politikā

1.uzdevums
Nosauc grupas, kuras veidojas pēc dotajām grupējuma pazīmēm! Raksturo to intereses! (6 p)
Ienākumu līmenis
Zems – pelna zem izstikas minimuma – vēla siegūt lielāku algu, nevar sevi nodrošināt, kredīti
Vidējs – iztikas minimums – vēlas lielāku algu, labāku dzīvesveidu, lielāku materiālo atbalstu
Augsts – pelna krietni virs iztikas minimuma – vēlas lielāku naudas daudzumu, izklaides, dāgākus ēdienus

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71233, Politika un tiesības, 12 klase
Tiesību jēdziens un tiesību pamatjautājum
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
IESKAITES DARBS POLITIKĀ UN TIESĪBĀS
Tēma “Tiesību jēdziens un tiesību pamatjautājumi”

1. Nosauc vismaz trīs tiesību funkcijas! (3 punkti)
1) kārtības uzturēšana
2) brīvības nodrošināšana
3) sociālā drošība
4) kooperācija
5) integrācija

2. Norādi trīs pazīmes, kas raksturo tiesības! (3 punkti)
1) tās rada un nodrošina valsts
2) tās aizsargā valsts
3) tās pauž kā sabiedrības, tā arī atsevišķās personības gribu


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71234, Politika un tiesības, 12 klase
varas institūciju tiesības Valsts un cilvēktiesības
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
2. ieskaite POLITIKĀ UN TIESĪBĀS 12.klasē
Tēma “Valsts varas institūciju tiesības un cilvēktiesības”

1. Nosauc dažas cilvēka tiesības! (3 punkti)
Personiskās tiesības un brīvības
Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta., tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību,

ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts
Politiskās tiesības
Tiesības uz dzīvību, personas tiesības uz brīvību un neaizskaramību, spīdzināšanas un cietsirdīgas apiešanās aizliegums, tiesības vēlēt un tikt ievēlētam, tiesības uz taisnīgu tiesu,

tiesības uz tiesisko statusu – pilsonības, patvēruma un migrācijas jautājumi, pulcēšanās brīvība, vārda un izteiksmes brīvība, biedrošanās brīvība, tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi, domu, apziņas un reliģijas brīvība, pārvietošanās brīvība, tiesības pildīt valsts dienestu
Ekonomiskās un sociālās tiesības
Tiesības uz socialo nodrošinājumu, personu ar invaliditāti tiesības, tiesības uz mājokli, tiesības uz veselības aizsardzību, tiesības uz darbu,

tiesības uz izglītību, tiesības uz īpašumu, tiesības dzīvot labvēlīgā vidē


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71635, Politika un tiesības, 12 klase
Tiesu varas institūcijas.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
3. ieskaite POLITIKĀ UN TIESĪBĀS 12.klasē (II semestris)
Tēma “Tiesu varas institūcijas. Administratīvās tiesības”

1. Nosauc tiesu posmus (līmeņus) Latvijas Republikā! (3 punkti)

Rajonu (pilsētu) tiesa
Apgabaltiesas
Augstākā tiesa


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
skat,pielikuma
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71636, Politika un tiesības, 12 klase
Krimināltiesības.Civiltiesības
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Krimināltiesības un civiltiesības
Apskaties risinājumu
<1/1>

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
4. ieskaite POLITIKĀ UN TIESĪBĀS 12.klasē (II. semestris)
Tēma “Krimināltiesības. Civiltiesības”

1. Teksta tukšajās vietās ieraksti attiecīgos nepieciešamos vārdus! (3 punkti)
Civiltiesību pamatu veido cilvēku starpā pastāvošās ...........publiskās................................ attiecības. Civiltiesiskās attiecības Latvijā regulē ........Civillikums..............................., kas pieņemts 1937. gadā.
Krimināllikums ir normatīvs akts, kas reglamentē kriminālatbildības pamatu un principus un nosaka, kādi sabiedrības ...........tiesības.............. aizskārumi atzīstami par ...noziedzīgajiem....................... nodarījumiem un kādus sodus ....kriminālus.................. var piemērot .......vainīgajām ................... personām.

2. Nosauc Civillikuma daļas! (2 punkti)
Ģimenes tiesības
Mantojuma tiesības
Lietu tiesības
Saistību tiesības


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 6/7 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV