Архив решений Архив решений
№ 71636, Политика и право, 12 класс
Krimināltiesības.Civiltiesības
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Krimināltiesības un civiltiesības
Посмотреть решение
<1/1>

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
4. ieskaite POLITIKĀ UN TIESĪBĀS 12.klasē (II. semestris)
Tēma “Krimināltiesības. Civiltiesības”

1. Teksta tukšajās vietās ieraksti attiecīgos nepieciešamos vārdus! (3 punkti)
Civiltiesību pamatu veido cilvēku starpā pastāvošās ...........publiskās................................ attiecības. Civiltiesiskās attiecības Latvijā regulē ........Civillikums..............................., kas pieņemts 1937. gadā.
Krimināllikums ir normatīvs akts, kas reglamentē kriminālatbildības pamatu un principus un nosaka, kādi sabiedrības ...........tiesības.............. aizskārumi atzīstami par ...noziedzīgajiem....................... nodarījumiem un kādus sodus ....kriminālus.................. var piemērot .......vainīgajām ................... personām.

2. Nosauc Civillikuma daļas! (2 punkti)
Ģimenes tiesības
Mantojuma tiesības
Lietu tiesības
Saistību tiesības


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 71640, Политика и право, 12 класс
Tiesu varas institūcijas
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
:)
Посмотреть решение
<1/1>

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
3. ieskaite POLITIKĀ UN TIESĪBĀS 12.klasē (II semestris)
Tēma “Tiesu varas institūcijas. Administratīvās tiesības”

1. Nosauc tiesu posmus (līmeņus) Latvijas Republikā! (3 punkti)

Augstākā tiesa
Apgabaltiesa
Rajonu tiesa

2. Kādus administratīvos sodus Tu zini? (2 punkti)
Brīdinājums
Naudas sods
Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 71641, Политика и право, 12 класс
Krimināltiesības.Civiltiesības
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
4. ieskaite POLITIKĀ UN TIESĪBĀS 12.klasē (II. semestris)
Tēma “Krimināltiesības. Civiltiesības”

1. Teksta tukšajās vietās ieraksti attiecīgos nepieciešamos vārdus! (3 punkti)
Civiltiesību pamatu veido cilvēku starpā pastāvošās mantiskās attiecības. Civiltiesiskās attiecības Latvijā regulē Latvijas Republikas Civillikums kas pieņemts 1937. gadā.
Krimināllikums ir normatīvs akts, kas reglamentē kriminālatbildības pamatu un principus un nosaka, kādi sabiedrības cilvēku aizskārumi atzīstami par noziedzīgiem nodarījumiem un kādus sodus un to veidus var piemērot vainīgajām personām.

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 71736, Политика и право, 12 класс
Labdien. Palīdziet lūdzu. Iepriekš liels paldies.
Посмотреть задание
<1/1>

julcik
julcik
julcik
Pārbaudes darbs politikā un tiesībās 12. klasei
Tēma: Sabiedrības stratifikācija

1. Izvēlies vienu pareizo atbildi:
Kāda šķira pēc liberāļu uzskatiem ir nozīmīgs priekšnosacījums, lai pastāvētu demokrātija:
a) zemākā b) vidusšķira c) augstākā
Kura no minētajām personām uzskatīja, ka sabiedrība ir sadalīta divās lielās šķirās – īpašniekos un darbaļaudīs:
a) Kārlis Ulmanis b) Imanuels Kants c) Kārlis Markss

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 71737, Политика и право, 12 класс
Labdien. Palīdziet lūdzu. Iepriekš liels paldies
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs politikā un tiesībās 12. klasei
Tēmas: politiskā kultūra, līdzdalība un pilsoniska sabiedrība, politiskās partijas, vēlēšanu sistēmas

1. Paskaidro jēdzienus:
Politiskā kultūra - politisko uzskatu, zināšanu, pārliecību, principu kopums, kas izpaužas cilvēku politiskās darbības veidos un rezultātos

Interešu grupa - vairāki cilvēki, ko apvieno kopīgs darbs, uzdevums, mērķis

Boikots - politiskās un ekonomiskās cīņas paņēmiens – attiecību, darījumu pārtraukšana (ar kādu valsti, iestādi, personu); vēršanās (pret ko), atsakoties piedalīties (tajā


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 71738, Политика и право, 12 класс
Labdien. Palīdziet lūdzu. Iepriekš liels paldies
Посмотреть задание
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs politikā un tiesībās 12. klasei
Tēma: politika, vara, valsts

1. Izvēlies vienu pareizo atbildi:
Tiesiski organizēts un suverenitāti baudošs ļaužu kopums noteiktas teritorijas ietvaros ir:
a) nācija b) tauta c) valsts
Latvijas valsts izcelsmē liela nozīme ir 19. gs. vidū izveidotai organizācijai:
a) jaunai strāvai b) jaunlatviešiem c) nacionālistiem
Pirmais politiskais darbinieks, kurš jau 1903. gadā pirmais formulēja nepieciešamību latviešiem izveidot savu, neatkarīgu valsti bija:
a) Rainis b) Pēteris Stučka c) Miķelis Valters
Latvijas karoga garuma un platuma attiecība ir:

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>

julcik
julcik
julcik
faila
Посмотреть решение
<1/1>
№ 71976, Политика и право, 12 класс
Augstākais juridiskais spēks LR Satversmes saturā tiek fiksēts: ar tiešas precīzas konstitucionālas normas palīdzību vai netieši, nosakot institūciju kompetenci. Paskaidrot kapēc.

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
netieši, nosakot konstitucionālās uzraudzības un kontroles institūciju kompetenci.

Latvijas Republikas Satversmē šī norāde ir netieša – tās 85. pantā teikts, ka Satversmes tiesa "izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei".
№ 72353, Политика и право, 12 класс
Valsts varas institūcijas
Посмотреть задание
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Pārbaudes darbs politikā un tiesībās 12. klasei – oktobris
Valsts varas institūcijas
1. Kas ir varas dalīšanas princips? Mini piemeru, kad tas nav ievērots! (2 p)
Valsts vara funkcionāli ir sadalīta trijās daļās – likumdošanas varā, izpildvarā un tiesu varā.
Cilvēki lemj „tiesu” īstās tiesas vietā. T.i., citi kaimiņi lemj, ko arīt ar kaimiņu, kurš kaut ko ir izdarījis.

2. Izskaidro, kā Latvijas Republikā notiek likuma ierosināšanaun sagatavošana izskatīšanai Saeimas plenārsēdē! (4 p)

Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
№ 72654, Политика и право, 12 класс
Tiesību jomas
Посмотреть задание
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
12. klase
IESKAITE POLITIKĀ UN TIESĪBĀS
TIESĪBU JOMAS
1.uzdevums
Savieno jēdzienu ar atbilstošo skaidrojumu! (9 p)

A
Likums
b
Krimināltiesību princips, ka nevienu nevar atzīt par vainīgu nozieguma izdarīšanā un sodīt, kamēr viņa vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā un atzīta par spēkā stājušos ar tiesas spriedumu.
B
Nevainīguma prezumpcija
i

Sabiedrības uzskati, par to, kas ir likumīgs
C
Jurisprudence
d
Apzīmē ikvienam cilvēkam piemītošas visaptverošas tiesības, kas nav atkarīgas no jurisdikcijas un vai citiem faktoriem.
D
Cilvēktiesības
h
Publisko tiesību nozare, kas aptver visnopietnākos pārkāpumus.
E
Kodekss
c
Tiesību zināšana latīņu valodā. Zinātne par likumiem un tiesībām.
F
Autortiesības

a
Valsts funkcijas regulējošās tiesības.
G
Administratīvās tiesības

f
Autora personisko nemantisko un mantisko tiesību kopums uz paša radītu intelektuālo darbu tā materiālajā formā.
H
Krimināltiesības
e
Likumu kārtojums likumu krājumos pa nozarēm.

I
Leģitimitāte
g
Rakstiska publiska rīcības norma, kas ir spēkā noteiktā politiskā kopienā.


Продолжение в файле.
Посмотреть решение
<1/1>
|< << 11/11 >> >|
Вернуться >>
Реклама
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV