Архив решений Архив решений
№ 72293, Химия, 11 класс
Steidzami!!!
1. uzdevums
Sadedzinot 61,2 g ogļūdeņraža, ieguva 187 g oglekļa(IV) oksīda un 91,8 g ūdens. Ogļūdeņraža molmasa ir 72 g/mol. Kāda ir vielas molekulformula?
Parādīt aprēķinu gaitu!
2. uzdevums failā
Посмотреть задание
<1/1>

Dungaars
Dungaars
Dungaars
1) sadedzinātā ogļūdeņraža molu skaits=61,2/72=0,85 mol
CO2 moli=187/44=4,25 mol
H2O moli= 91,8/18= 5,1 mol
Rēķina tālāk uz 1 molu sadedzinātā ogļūdeņraža nCO2=4,25/0,85=5 mol
nH2O=5,1/0,85=6 mol
Tātad C:H = 5:12
Atbilde: C5H12

2)Molmasa ogļūdeņradim ir 21,5* 4(He molmasa)= 86 g/mol
sadedzināja 172/86= 2 mol ogļūdeņraža
nCO2= 268,8/22,4=12 mol
nH2O =252/18= 14 mol
Uz vienu molu sadedzinātā ogļūdeņraža C:H=6:14
Atbilde: C6H14
№ 72295, Химия, 11 класс
1. Uzraksti pentāna degšanas reakcijas vienādojumu!
2. Uzraksti būtana nepilnas sadegšanas reakcijas vienādojumu!
3. Uzraksti propāna degšanas termoķīmisko vienādojumu, ja zināms, ka, sadedzinot 11 g propāna, ieguva 555 kJ siltuma!
4. Metāna sadegšanas siltumsefekts ir 880 kJ/mol. Aprēķini, cik litru metāna jāsadedzina, lai iegūtu 440 kJ siltuma!

bronzor
bronzor
bronzor
Risinājums pielikumā.
Посмотреть решение
<1/1>

Dungaars
Dungaars
Dungaars
1) C5H12+ 8O2=5CO2+6H2O

2)2C4H10+9O2=8CO+10H2O

3)propāna molmasa ir 44 g/mol, sadedzināja 1/4 mol jeb 11g, 1mol propāna siltumefekts ir 555*4= 2220 KJ
C3H8+5O2=3CO2+4H2O+ 2220 KJ
4)1mol ir 22,4 litri, nCH4= 440/880=0,5 mol
VCH4=0,5*22,4= 11,2 l
№ 72302, Химия, 11 класс
Ogļūdeņražu uzbūve,nomenklatūra. Lūdzu, izpalīdziet izpildīt.
Посмотреть задание
<1/1>

Dungaars
Dungaars
Dungaars
2.uzd Alkāns b
Alkēns a
Alkīns d
Alkadiēns e
Arēns c
3.uzd Elektronformula
H H H H
: : : :
H..C..C..C..C..H .. ir pa vidu kā C-C
: : : :
H H H H
Saīsinātā struktūrformula H3C-CH2-CH2-CH3
4.uzd
Butīns-1
3-etil, 5-metilheksāns
2-metilbutāns
3,3 dimetilbutēns-1
2,3- dimetilbutāns
C2H2 ir acetilēns

6.uzd
Molmasa ogļūdeņradim ir 4*14=56 g/mol
100 g ogļūdeņraža molu attiecība ir 85,7/12=7,14 mol un 14,3/1= 14,3 mol, C:H =1:2, vienkāršākā formula ir CH2, īstā ir 56/14=4 reiz CH2, tātad C4H8
8.uzd a C2H4, Līga C2H2, Jānis C2H6
b) HC=-CH 3kār
Посмотреть решение
<1/1>
№ 72307, Химия, 10 класс
1. Aprēķini, cik molu nogulšņu var iegūt, salejot kopā šķīdumu, kas satur 0,3 molus nātrija hidroksīda, un šķīdumu, kas satur 0,2 molus vara(II) nitrāta!

2. Aprēķini tilpumu gāzei, ko var iegūt salejot, kopā šķīdumu, kas satur 0,05 molus nātrija karbonāta, un šķīdumu, kas satur 0,15 molus sālsskābes!

3. 17 grami sudraba(I) nitrāta reaģē ar 11,7 gramiem nātrija hlorīda šķīdumā. Aprēķiniet nogulšņu masu!


Dungaars
Dungaars
Dungaars
1) 2NaOH+Cu(NO3)2= Cu(OH)2 (nogulsnes) +2NaNO3
0,3 mol 0,2 mol
Pēc reakcijas vienādojuma - attiecība 2:1, izreaģēs viss NaOH 0,3 mol,bet Cu(NO3)2 izreaģēs puse no 0,3 mol - 0,15 mol
Tātad arī nogulsnes būs 0,15 mol
2)Na2CO3+ 2HCl= 2NaCl+ H2O + CO2
0,05 mol 0,15 mol
Izreaģēs viss Na2CO3 un 0,1 mol HCl, attiecība 1:2
nCO2=0,05 mol
VCO2= 0,05* 22,4=1,12l
3) 17g 11,7g
AgNO3+NaCl= AgCl(nogulsnes) + NaNO3
nAgNO3=17/170=0,1 mol
nNaCl=11,7/58,5=0,2 mol
izreaģēs viss AgNO3 0,1 mol, tātad arī nogulsnes ir 0,1 mol
mAgCl=0,1*143,5=14,35g nogulsnes
№ 72311, Химия, 10 класс
Kurā pusē pārvietosies ķīmiskais līdzsvars, paaugstinot temperatūŗu?

Kurā pusē pārvietosies ķīmiskais līdzsvars, paaugstinotreaģējošo vielu koncentrāciju?

Kurā pusē pārvietosies ķīmiskais līdzsvars, paaugstinot produktu koncentrāciju?

Kurā pusē pārvietosies ķīmiskais līdzsvars, paaugstinot spiedienu?

Kā jāmaina ķīmiskās reakcijas apstākļi, lai ķīmiskās reakcijas līdzsvars pārvietotos tiešas reakcijas pusē?

Kā jāmaina spiedienu, lai ķīmiskās reakcijas līdzsvars pārvietotos pretreakcijas pusē?

Kā pārvietot ķīmiskās reakcijas līdzsvaru tiešas reakcijas pusē, izmanot produ...

aal
aal
aal
Paaugstinot temperaturu>pārvietojas endotermiskās rekacijas virzienā
Reaģējošo vielu koncentrācija> tās reakcijas virzienā, kura izejviela tiek palielielināta
Paaugstinot spiedienu>tās reakcijas virzienā, kurā vielu tilpumu samazinās
Бриллиантовое задание (100+40 очков за решение) № 72337, Химия, 12 класс
Uzrakstiet kadus noverojumus var uzrakstit pec sekojosies vienadojumiem,ka ari kadas reakcijas notiek skiduma bet kuras cieta viela reage ar skidumu.

1)MgO + 2HCl=MgCl2+H2O

2)CaO+2HCl=CaCl2+H2O

3)BaO+2HCl=BaCl2+H2O

4)MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2+2NaCl

5)CaCl2+2NaOH=Ca(OH)2+2NaCl

6)BaCl2+2NaOH=Ba(OH)2+2NaCl

7)MgCl2+Na2SO4=MgSO4+2NaCl

8)CaCl2+NaSO4=CaSO4+2NaCl

9)BaCl2+Na2SO4=BaSO4+2NaCl

Dungaars
Dungaars
Dungaars
1)MgO(cieta viela) + 2HCl(šķ)=MgCl2(šķ)+H2O(šķ)

2)CaO(cieta viela)+2HCl(šķ)=CaCl2(šķ)+H2O(šķ)

3)BaO(cieta viela)+2HCl(šķ)=BaCl2(šķ)+H2O(šķ)

4)MgCl2(šķ)+2NaOH(šķ)=Mg(OH)2(mazšķīstošs)+2NaCl(šķ)

5)CaCl2(šķ)+2NaOH(šķ)=Ca(OH)2(mazšķīstošs)+2NaCl(šķ)

6)BaCl2(šķ)+2NaOH(šķ)=Ba(OH)2(šķ)+2NaCl(šķ)

7)MgCl2(šķ)+Na2SO4(šķ)=MgSO4(šķ)+2NaCl(šķ)

8)CaCl2(šķ)+Na2SO4(šķ)=CaSO4(mazšķīstošs)+2NaCl(šķ)

9)BaCl2(šķ)+Na2SO4(šķ)=BaSO4(nogulsnes)+2NaCl(šķ)
|< << 319/319 >> >|
Вернуться >>
Реклама
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV