Meklēšanas rezultāti - 'fonetika' Meklēšanas rezultāti - 'fonetika'
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 64046, Latviešu valoda, 11 klase
paliidzat.Valodniecibas nozare
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Valodniecības nozare
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
izmantotas latviešu valodas zināšanas

Kontroldarbs Latviešu valodā 11. klasei
Valodniecības nozares
(kopā 28 punkti)
1. uzdevums Pabeidz teikumus! (2,5 p.)
Leksikoloģija ir valodniecības nozarem kas pēta leksiku. Leksikoloģija pētī vārdu krājuma jeb leksikas sastāvu, tā pārmaiņas, aplūko leksikas dažādās grupas (sinonīms, antonīms u.c.) un dažādos slāņus (poētisms, barbarisms, vulgārisms u.c.).
Fonētika ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka runas skaņas.
Morfoloģija ir valodniecības apakšnozare, gramatikas daļa, kas pēta vārda struktūru, vārdformu, vārda gramatisko nozīmju veidošanu un izteikšanu, vārdformu paradigmas un vārdšķiras.
Sintakse ir valodniecības nozare, kura pēta vārdu savienojumus un teikumu gramatisko struktūru.
Stilistika ir valodniecības nozare, kas pēta valodas stilus, stilistiskos izteiksmes līdzekļus.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 65517, Latviešu valoda, 12 klase
Pārbaudes darbs FONĒTIKA
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
1.uzdevums.
1. Fonētika ir mācība par valodas skaņām un vārdu darināšanu. +
2. Grafiskās zīmes, ar kurām valodas skaņas apzīmētas rakstos, sauc par burtiem. +
3. Latviešu valodā ir 33 skaņas. + 48
4. Latviešu alfabētā burtu skaits neatbilst skaņu skaitam. +
5. Ar burtu o latviešu valodā tiek apzīmētas 3 skaņas. + 2
6. Latviešu valodas alfabēts radies 16. gs. uz vācu/ latīņu/ valodas alfabēta bāzes. +
7. Latviešu valodā iespējams gan 1. zilbes, gan arī 2. un 3. zilbes uzsvars. + Tikai 1 un 2 zilbes uzsvars


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 65877, Latviešu valoda, 10 klase
Lūdzu palīdziet
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Izsvītro vārdus un to savienojumus, kuri nav sintakses jēdzieni! +
vārdkopa, grafēmika, gramatiskais centrs, vārdforma, vienkopas teikums, fonētika, gramatika, predi¬katīvais sakars, divkopu teikums, skaņa, slēptais izteicējs, galvenais loceklis, gramatiskie homonīmi, teikuma locekļu nullforma, pamatforma, vārdvirkne, vārdšķira

2. uzdevums.
Novērtē apgalvojumus un pareizo atbildi atzīmē ar ✗! (10 p.) +
Nr. p. k. Apgalvojums Atbilde
Jā Nē
1. Teikumā Grāmatplauktā daudz grāmatu. ir teikuma locekļa nullforma. x
2. Pirmajā apgalvojumā ir salikts teikuma loceklis. x


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67561, Latviešu valoda, 9 klase
HELP!!! Palīdziet lūdzu ar Latviešu valodu.
Tēma –FONĒTIKA
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
9. klase Ieskaite – LATVIEŠU VALODA /
Vārds Uzvārds klase
Tēma –FONĒTIKA
1. uzdevums. Novērtē apgalvojumu un atzīmē pareizo atbildi! (5 punkti)
Nr. p.k.
Apgalvojums
Pareizi
Nepareizi
1.
Pozicionālās skaņu pārmaiņas atspoguļojas gan runā, gan rakstos.

x
2.
Skaņa un burts ir sinonīmi un apzīmē vienu un to pašu jēdzienu.
x

3.
Vārdā odze ir 4 burti un 4 skaņas.
x

4.
Ie, o, ui, iu, au, eu ir divskaņi.

x
5.
Līdzskaņus iedala balsīgajos , nebalsīgajos līdzskaņos vai arī skaneņos un troksneņos.
x

6.
b, d, c, g, h, v ir troksneņi.
x

7.
l, ļ, m, n, ņ, r, z ir skaneņi.
x

8.
Vārdā jaka ir pozicionālā skaņu pārmaiņa.

x
9.
Vārdā dzīvnieks ir vēsturiskā skaņu pārmaiņa.

x
10.
Vārdā jāatgriežas ir vēsturiskā skaņu pārmaiņa.
xTurpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72335, Latviešu valoda, 11 klase
Latviešu valodas praktiskā stilistika un rediģēšana: Sagatavot stāstījumu ,,Valodas kultūra''(kādas ir visbiežāk pieļautās kļūdas lietišķajā saziņā;kas ir literārā valoda,dialekti,valsts valodas jēdziens)Raksturo savu valodu!

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
Pirmkārt, stilistika ir valodas (fonētikas, morfoloģijas, leksikas, sintakses) spēja izteikt papildinformāciju, kas norāda uz komunikācijas akta vidi un komunikatora subjektīvo attieksmi pret runas objektu (saturu) vai adresātu (percipientu).
Otrkārt, stilistika ir zinātnes nozare, kas pētī valodas stilistiskās potences (valodas stilistika) un to mērķtiecīgu izlietojumu runā (tekstā) atkarībā no komunikācijas satura, vides un komunikatora subjektīvās attieksmes pret runas objektu un/vai adresātu (runas/teksta stilistika).
Katrai zinātņu nozarei ir savs mērķis un savi teorētiski un praktiski uzdevumi attiecīgā mērķa realizēšanai. Arī sti
№ 74539, Latviešu valoda, 11 klase
Pārbaudes darbs.11.kl. Valoda, sabiedrība, identitāte. Fonētika, frazeoloģismi, sintakse.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

56151md
56151md
56151md
Pārbaudes darbs. 11.kl. Valoda, sabiedrība, identitāte. Fonētika, frazeoloģija, sintakse.

1. uzdevums. Izlasi tekstu un 5.–9. teikumā saliec pieturzīmes! (10 p.) Izraksti pasvītrotos vārdus un izskaidro tos! (9 p.) Formulē teksta komunikatīvo mērķi! (2 p.)
(Komunikatīvais mērķis – nolūks, kura dēļ tiek sniegta informācija un veidots teksts)


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 74725, Latviešu literatūra, 11 klase
Pārbaudes darbs. 11.kl. Valoda, sabiedrība, identitāte. Fonētika, frazeoloģija, sintakse.
Paldies!!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

56151md
56151md
56151md
pielikumā
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Pārbaudes darbs. 11.kl. Valoda, sabiedrība, identitāte. Fonētika, frazeoloģija, sintakse.

1. uzdevums. Izlasi tekstu un 5.–9. teikumā saliec pieturzīmes! (10 p.) Izraksti pasvītrotos vārdus un izskaidro tos! (9 p.) Formulē teksta komunikatīvo mērķi! (2 p.)
(Komunikatīvais mērķis –nolūks, kura dēļ tiek sniegta informācija un veidots teksts)
1. Mūsdienās Latvijā, pieaugot valodu konkurencei, mazināslatviešu valodas aktīva, motivēta lietošana, tas rada nepieciešamību veikt mērķtiecīgākus pasākumus valsts valodas attīstībai, tajā skaitā paplašinot latviešu valodas lietojumu, īpaši lielajās pilsētās, un veicot pētījumus situācijas apzināšanā. 2. Joprojāmlatviešu valoda nefunkcionē pienācīgā mērā vairākās sfērās: policijā, sabiedriskā transporta un rūpnieciskās ražošanas sfērā, privātajā uzņēmējdarbībā, publisko pakalpojumu sniegšanas jomā. 3. Šobrīd vērojamas divas bīstamas tendences, tas ir, valsts valoda nepietiekami tiek izmantota par latviešu un Latvijas minoritāšu pārstāvju saziņas līdzekli neformālajā komunikācijā, kā arī notiek latviešuvalodas lietojuma pareizības pazemināšanās profesionālajā darbībā, piemēram, plašsaziņas līdzekļos, kur jālieto mūsdienīgām valodas normām atbilstoša terminoloģija, pareizrakstība, gramatikas normas un jāizvēlas komunikatīvajam mērķim atbilstošs valodas variants un stils.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 3/3 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV