Meklēšanas rezultāti - 'sports' Meklēšanas rezultāti - 'sports'
№ 64908, Literatūra, 9 klase
uzraksti domrakstu par vienu no šīm tēmām:
Es -savas dzimtas tradīciju turpinātājs.

Mana novada kultūras bagātības.

"Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu?"(A. Krūklis.)

Sports neveido raksturu, tas palīdz to atklāt.


Angelly
Angelly
Angelly
Domraksts par sporta tēmu pielikumā.

DOMRAKSTS
SPORTS NEVEIDO RAKSTURU, TAS PALĪDZ TO ATKLĀT.
Jau piedzimstot mēs iegūstam daudzus refleksus un īpašības, tiesa daļa no tām ir neapzinātas un apslēptas dziļi iekšienē. Mēs vēlamies iet, tiecamies pēc gaismas, mīlestības un citām lietām – tās visas ir sajūtas, mēs vēlamies būt labi, godīgi. Bet kā ir ar raksturu? Tas mums jau ir. Mēs skatāmies, kādi ir mūsu vecāki, māsas, brāļi, apkārtējie. Redzam, kas ir labs un kas ir slikts un paši mēģinām būt tādi, kādi ir apkārtējie. Ir daudz lietas, kas to ietekmē un viena no tādām ir sports.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
ceru, ka patiks

ja nav grūti, nospied paldies :)
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 70313, Angļu valoda, 12 klase
Angļu valoda
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Mandy
Mandy
Mandy
Ieskaite. –Valodas lietošana. Decembris Name:___________________
12.klase. Data:____________________
1..For questions 1-8, read the text below and decide which answer A,B or C best fits each space. There is an example at the beginning (0).
Example:
0 A everywhere B all C around
School days are over.
At the end of the school year , teenagers (0) ...B.. over the world start their long vacation.For many of them ,this is a good time to stop (1)..C..... about the future . For some , the only possibility is to look for (2) .B......;for others, there is the prospect of continuing their education . This means they have to choose what subjects to specialise (3) ..B.... when they return to school after the holidays.
But before they consider the choices open to them , many teenagers (4) ....C... a break .Now is the time to relax and to forget (5) ..B..... the difficulties that may lie ahead.Some go (6) .A....holiday with friends ; others prefer a study holiday or summer camp . This is an opportunity for them to improve their English and (7) ..C... new friends .They can also take ( 8) ..B.... in organised activities such as sports and sightseeing.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70636, Latviešu valoda, 11 klase
Kotroldarbs.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Intelekts-
lakonisks- īss, kodolīgs
kontrasts- Pretstats arguments- Pamatojums
mode- Stils
filoloģija-Zinātne
despots- Neierobežots valdnieks
Sports- Treniņš
Mēbeles- grāmatu skapja un rakstāmgalda kombinācija
Gramatika-Pareizrakstība.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71412, Bioloģija, 12 klase
pamagite pozalujsta
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Bioloģija sportistiem

7.Uzdevumam.

Pēdējā laikā sporta sabiedrību pārpludinājuši dopinga “iekrišanas” gadījumi. Tas šķiet tikai acu māns, jo pavisam
augstā līmenī tiek runāts par klasiskā sporta bojāeju un to, ka jau 2016. gadā Riodežaneiro mūs var sagaidīt “mutantu olimpiskās spēles” jeb ģenētiski modificētu sportistu piedalīšanos tajās. Tās būs biotehnoloģijas, kuras atlēta organisma ģenētisko modifikāciju jeb pārveidošanu pārvērtīs realitātē. Tas notiks ar mākslīgi palielinātu vai pārveidotu gēnu palīdzību.
Sports un dažādu stimulējošu vielu lietošana jau izsenis gājusi roku rokā.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71600, Angļu valoda, 11 klase
Tiešā, netiešā runa.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
1. Uzd
1. Tom said that he had found some good friends.
2. The class-master told us that Aina had made a good report on friendship the previous time.
3. The girl wrote she should meet him at the station.
4. Mary complained her mother wasn't well.


2. uzd
1) Father asked a lady if she was a doctor or a nurse.
2) The tourist asked if there was another road to Valka.
3) Tom asked his friend if Peter was a good sportsman.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 72324, Angļu valoda, 8 klase
Speak about:

Being a celebrity - such as famous film star or sports personality - brings problems as well as benefits. Do you think that being a celebrity brings more benefits or more problems?

Some questions to help you to complete this task

1. Would you like to be a celebrity?

2. Have you ever seen a celebrity in person?

3. What are the (dis)advantages of being a celebrity?

4. Do you think that celebrities have the right to privacy?

5. What do you think of paparazzi?

6. Do you read gossip magazines?

7. Do you belong to any fun club?

8. Which celebrity do you admire? W

bronzor
bronzor
bronzor
Bеing а cеlеbritу - such аs fаmous film stаr or sports pеrsonаlitу - brings problеms аs wеll аs bеnеfits. Do уou think thаt bеing а cеlеbritу brings morе bеnеfits or morе problеms?
1. Аlmost еvеrу humаn on plаnеt еаrth hаs а drеаm of bеing а fаmous cеlеbritу. Onе hаs to follow а punishing routinе in ordеr to gеt succеss. Wе will еxplorе pros аnd cons of bеing а fаmous pеrson.
Thе most rеwаrding outcomе of bеing а cеlеbritу is fаmе. Fаns аdorе аnd worship thеir cеlеbritу likе а god. Whеrеvеr уou go, pеoplе rеcognisе уou аnd уou gеt unrеstrictеd аccеss to аlmost еvеrуthing аt уour disposаl. Looking аt аnothеr sidе of thе coin, fаmе аlso crеаtеs inconvеniеncеs. Whеrеvеr уou go, pеoplе rеcognisе уou аnd trу to posе with уou аnd gеt уour аutogrаph. Аs up thе lаddеr of fаmе уou go, lеss privаtе lifе уou hаvе.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 17/17 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV